Wulang-Wuruk-Pitutur

Ruwaten Lakon Uripmu Nganggo Ngelmu

Senajan lagi ungsume akeh sing kesasar nyasar-nyasar, nunjang-nunjang ora liwat dalan, mesthine kuwi dudu pilihan. Mokal yen ana wong sing kepengin kesasar, senajan kasunyatane akeh sing seneng nyimpang dalan. Mosok ana wong sing gelem perih lara jalaran lakune nunjang-nunjang? Mosok ana wong sing lila ngampet ngelak-luwe jalaran lakune kesasar-sasar? Mesthine ora ana. Iki mung godha. […]

Jagad Carita

Ketika Cinta Dihadang Cinta

Angel! Urip pancen angel. Hehe…, malah kaya lagune Koes Plus. Nanging kuwi tenan hlo! Nyatane pancen ngono kok. Tuladhane ora susah tekan kana-kana. Cukup awakku dhewe. Wis! Pokoke ora prelu golek pengilon menyang endi-endi. Cukup ngilo marang lelakonku dhewe. Yen ngendikane Pak Tukiran, sing dodol angkringan lor mejid kae, “Noleha githokmu dhewe”. Angel ta? Gek […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Piwelinge Kangjeng Sunan Ampel

Pitutur sing siji iki jan endah banget. Entheng nanging anteb. Cilik nanging mentes. Katone gampang banget, nanging embuh yen aku nglakoni, sembada tenan apa ora. Njeng Sunan ndhawuhi sing sepisanan: turua yen arep nepsu, artinya ‘tidurlah bila hendak marah’. Mesthine sing didhawuhake kuwi supaya awake dhewe, aku lan Panjenengan, tansah eling menawa pakarti nuruti nepsu […]

Wanuh Basa

Sinau Basa Jawa karo Ngguyu: Rep lan Jeng

Sering orang-orang bilang bahasa Jawa itu sukar dipelajari. Kosakatanya tumpuk-undhung, banyak nganti turah-turah. Ada perbedaan kata berdasarkan tingkat tutur. Ada banyak homograf. Ada banyak sinonim. Ada banyak kasus kebahasaan lain yang menurut banyak orang hal itu sungguh menyulitkan. Tapi ada banyak lho, yang dapat dijadikan bukti bahwa bahasa Jawa itu mudah dipelajari. In salah satu di […]

Jagad Carita

Mencari Teman dan Memilih Kawan: Rupawan atau Budiman

Nyaris setiap hari telinga saya lebih banyak diasupi bunyi keluhan. Di mana-mana ada saja orang yang mengeluh. Di rumah, di jalan, di tempat kerja, di warung makan, di kedai kopi, di pasar, di taman kota, di ruang kumpulan arisan, hampir selalu ada suara-suara orang mengeluh. Macam-macam hal yang dikeluhkan, dari soal remeh-temeh hingga masalah-masalah yang […]

Jagad Carita

DEWI, Secuil Kisah Hidup Seorang Gadis Desa yang Telah Menjelma Bidadari

Kulite ora kuning nemu giring, ora mrusuh putih, ora ireng mangkak, nanging nyawo mateng. Dedege ora lencir, ora cendhek. Cukupan. Kira-kira satus sewidak telu senti meter, utawa sakupingku nalika ngadeg jejer. Awake ora lemu mbleneg, ora kuru lunglit. Apik. Jumbuh karo dhuwure, utawa yen wong Jawa ngarani “ngringin sungsang”. Rambute ora ngembang bakung, ora kriting […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Wahai Perempuan, Lelaki Seperti Apakah yang Kalian Inginkan?

Kalau Panjenengan seorang perempuan, maka seperti apakah laki-laki yang Panjenengan sukai? Saya seorang laki-laki, tapi seandainya saya menjadi seorang perempuan, maka saya akan menyukai lelaki seperti yang diuraikan di dalam sebait tembang macapat Pocung ini: yektinipun kang aran priya satuhu/ ajaja bawera/ isine welas lan asih/ cihnaning tresna lan setya mring wanodya//. Terjemahannya kurang-lebih begini: sesungguhnya […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Saya Sedang Belajar Berani Mengakui Kesalahan Sendiri

Ada sebait tembang macapat Dhandhanggula yang patut kita jadikan rujukan untuk sejenak merenungkan capaian kualitas sikap hidup. Begini liriknya: kang ingaran prawira sayekti/ yeku sira kang legawa ndhadha/ ngakoni kaluputane/ datan dhemen nenutuh/ marang pepadhaning dumadi/ sing becik linabuhan/ kang ala katundhung/ mung leladi karaharjan/ nora minger adhepe dening mas picis/ kukuh lir tugu waja// Terjemahan […]

Wanuh Basa

Sinau Basa Jawa Sedhela “Bali Wangsul Mulih Mantuk”

Kata “wangsul” adalah bentuk Krama dari kata “bali” dalam tingkat tutur Ngoko, artinya ‘kembali’, sedangkan kata “mantuk” adalah bentuk Krama dari kata “mulih” dalam tingkat tutur Ngoko, artinya ‘pulang’. Jadi, jika ada kalimat berbahasa Indonesia yang berbunyi “Aku tidak akan pulang sebelum bulan Januari”, maka terjemahannya ke dalam bahasa Jawa tingkat tutur Ngoko adalah “Aku ora bakal […]