Ora Sungkan Tumandang, Nanging Suthik Gawe Wirang

Sapa sing watake gampang saguh? Ah, mesthi aku lan Panjenengan ora beda. Padha-padha pengin diakoni minangka manungsa sing sarwa sembada. Banjur duwe pakulinan seneng nuduhake kabisan marang sapa-sapa. Kerep rumangsa bisa. Nggampangake prekara apa-apa. Sarwa kemrungsung gampang nyaguhi ayahan sing satemene durung bisa keduga. Mung melik enggal diarani minangka wong sing sarwa bisa. Melik disebut wong sembada. Melik dialembana. Pungkasane jebul mung mak-plekenyik, ora bisa ngrampungi. Kacihna ora sembada. Kacihna ora sarwa bisa. Ora sida entuk pangalembana. Malah mung entuk wirang kisinan diala-ala wong liya.

Prekara nresnani ya ngono kuwi. Lumrahe, aku utawa Panjenengan, yen lagi ketaman rasa asmara, tansah kelingan lan pengin nyandhing karo wong sing ditresnani, banjur kaya meh lali-apa-apa. Banjur dilabuhi gelem nandangi apa-apa. Banjur direwangi lara-lapa. Banjur wani nyaguhi apa-apa. Kumendel saguh, kuwanen tumandang, ora ngelingi marang awake dhewe. Kesurung rasa sing ngelak pengin digunggung lan dialembana kabecikane. Pepuntone mung mirang-mirangake awake dhewe. Ora sida oleh tamba lara tresna. Malah imbuh larane ati.

Wis ta, aja manuh-kulina nuruti pepenginan sing kesurung dening rasa nepsu nggegirisi. Aja banjur tegel ngurbanake jenengmu dhewe. Aja gampang saguh. Saguhana sing pancen bisa koktandangi wae. Semayanana sing durung karuwan bisa kokayahi. Nanging aja banjur gampang semaya. Mundhak malah mengko diarani wong leda-lede, esuk dhele sore tempe, ora kena digugu omongane. Aja kegedhen melik pengin dianggep sarwa bisa. Kudu legawa yen pancen nyatane saben manungsa kuwi duwe pethingan dhewe-dhewe.

“Eling Asale Eling Baline” Bijak Jawa Mbelinger Store Jl. Kebun Raya 43 Rejowinangun Kotagede Jogjakarta (0274) 212-7777. Sumangga pinarak ngraketaken kekadangan…

Sugito Ha Es

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*