Wulang-Wuruk-Pitutur

Anda Harus Bahagia!

Gelisah. Kuatir. Gusar. Hilang sabar. Pernahkah Anda mengalami? Kapan? Hampir tiap hari?! Sama. Di sekitar Anda banyak orang dilanda perasaan yang sama. Sama seperti Anda. Stop sejak hari ini! Dan jangan ulangi lagi! Hidup Anda harus bahagia! Kebahagiaan tidak berada di titik-titik kepuasan. Karena puas adalah ekspresi berahi. Tidak berarti bagi ruhani. Anda butuh capaian […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Kunci Pemimpin yang Tegas: Meguru Marang Geni

Ada dua sifat dari nyala api. Pertama menerangi. Kedua membakar. Panjenengan kudu murub kaya geni. Banjur kudu madhangi. Padhangana atine sanak-sedulur, tangga-teparo, kanca-rowang sing peteng jalaran kahanan uripe sing kebak pacoban. Padhangana nganggo urube atimu sing kaya srengenge. Panas nanging ora nglarani. Panas nanging nguripi. Sebab, welas-asih pancen ora kudu dicakake nganggo tetembungan alus manis […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Tindakna sing Dadi Ayahanmu

Gusti nitahake manungsa ing alam donya supaya nindakake darma luhur. Darma luhure manungsa kuwi mikir, mbatin, ngucap, lan makarti sing bisa nentremake kahanan. Ora ngrusak, ora ngregedi, ora ngrusuhi. Yen ana wong kandha, “aku pasrah satitahe Gusti,” nanging jebul tumindake nerak-nerak pager katentreman, kuwi jenenge ora pasrah. Yen tumindake nyampar-nyampar tatanan kabecikan, kuwi jenenge ora […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Meguru marang Kembang Seroja

Kembang seroja wae ngreti kapan wayahe kudu mekar-mekrok lan kapan wancine kudu mingkup. Kena apa aku lan Panjenengan asring ora eling kapan wancine menga ngudhari ukara lan kapan wayahe mingkem? Kulina banget, aku lan Panjenengan omong samubarang prekara tanpa petungan. Ngomong tanpa metungake wancine. Ngomong tanpa metungake papane. Sawanci-wanci ngomong. Saenggon-enggon ngomong. Sing diomongake ora […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Ganep Ora Ijen

Panjenengan pengin mlaku ijen? Oleh wae. Ora ana sing menggak lan ngluputake. Nanging yen sing bisa mlaku mung Panjenengan dhewe, dene wong liyane kabeh ora bisa mlaku, ora kuwat mlaku, apa kira-kira Panjenengan arep nekad mbacutake laku? Ana ing endi rasa kamanungsanmu yen tega mlaku ijen kamangka liyane butuh pitulungan amrih bisa mlaku? Panjenengan pengin […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Apik Bareng, Dudu Apik Dhewe

Yen pancen ngaku kanca, ayo mlaku bareng. Ayo gandhengan tangan. Ora prelu jiwit-jiwitan. Apa maneh njiwit ati nganggo omongan sing nganti njalari pingget nggaler abang tenan. Yen aku lali gage elingna. Yen Panjenengan lali uga bakal takelingake. Padha-padha nggadhang dadi wong apik, ayo mbudidaya dadi wong apik bebarengan. Aja banjur pengin apik dhewe. Yen mung […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Ngrampungake Gaweyan sing Katon ing Ngarep Mata kuwi Luwih Utama

Jogan omahe dhewe reged durung disaponi kok kober timen ngrasani latar omahe tangga sing njembrung? Kena apa ora age-age nyandhak sapu banjur nyaponi lebu sing ngregedi joganmu? Kena apa luwih seneng milih lungguh jenak neng ngarepan karo nyawang lan mbiji latare tangga? Ngene iki hlo satemene sing kadhang-kadhang ngribedi aku lan Panjenengan. Eh…, ora mung […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Ora Sungkan Tumandang, Nanging Suthik Gawe Wirang

Sapa sing watake gampang saguh? Ah, mesthi aku lan Panjenengan ora beda. Padha-padha pengin diakoni minangka manungsa sing sarwa sembada. Banjur duwe pakulinan seneng nuduhake kabisan marang sapa-sapa. Kerep rumangsa bisa. Nggampangake prekara apa-apa. Sarwa kemrungsung gampang nyaguhi ayahan sing satemene durung bisa keduga. Mung melik enggal diarani minangka wong sing sarwa bisa. Melik disebut […]

Wulang-Wuruk-Pitutur

Ora Bakal Butuh Topeng yen Pakartimu Wis Nyawiji karo Niyat lan Omonganmu

“Tidak akan butuh topeng jika tindakanmu sudah menyatu dengan niat dan ucapanmu” Apa bathine rai ditutupi? Bisa wae, gara-gara nutupi rai malah dadi tuna/rugi sing etungane ora mung gedhe nanging guueedhiiii…. Apa prelune ndhelikake rai yen nyatane urip saben dina tansah butuh dianggep ana/diakui hadir, dialem becik/dipuja dan dipuji? Awake dhewe iki pancen kadhang-kadhang lucu […]