Wanuh Basa

Karem Tetulung, Tan Dhemen Menthung

Nyawisake tenagamu, bandhamu, pikiranmu, kanggo sawanci-wanci nulungi karepotane wong liya kuwi bener. Nulungi tangga-teparo kiwa-tengen nalika dheweke butuh kuwi pener. Nulungi wong liya sing pancen lagi sambat njaluk tulung marang awake dhewe kuwi becik. Nulungi wong liya sing pancen nedheng butuh pitulungan, dheweke uga sambat kewuhan, lan wong liyane sing nyekseni asok-panampane pitulungan kuwi padha […]

Wanuh Basa

Sugih Asih, Ora Sugih Pamrih

Ibu ngasihi putra-putrane pancen wis dadi kodrate. Bapak ngasihi putra-putrane pancen wis dadi wajibe. Anak ngasihi wong tuwane pancen wis samesthine. Nandukake welas-asih kudune pancen tanpa kaslempitan melik amrih diwales kosokbaline. Ngono kuwi sabenere. Nanging nyatane, akeh ibu sing gela lan cuwa jalaran welas-asihe ora diwales tumanduke welas-asih saka anak-anake. Akeh bapak sing nesu lan […]

Wanuh Basa

Gawe Bungah

Kerepana gawe bungah. Aja mung kerep njaluk bungah! “Seringlah membuat bahagia. Jangan hanya sering minta bahagia!” Sugeng enjing, kadang-kadangku kakung lan putri. Tansaha rahayu Panjenengan kabeh. Tansaha ginadhuhan welas-asihing Gusti. Muga-muga wiwit dina iki Panjenengan kabeh sansaya bregas ragane, sembada tumandang gawe, senajan nganti dleweran kringete. Muga-muga Panjenengan kabeh sansaya waras jiwane, sembada milahake endi […]

Wanuh Basa

Begja Cilaka Dudu saka Wong Liya

Begja-Cilaka saka Tumindake Dhewe, Dudu saka Wong Seje Betapa sering kita mendapatkan kebahagiaan hidup, keberhasilan kerja, dan keberuntungan nasib, lalu dengan lantang mengatakan bahwa itu adalah buah perbuatan sendiri, tanpa peran orang lain, tanpa bantuan keadaan, bahkan tanpa kuasa Tuhan. Begitulah lazimnya manusia merayakan kemenangan. Tapi, betapa sering kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan […]

Wanuh Basa

Amrih Ayem Uripmu

Sing Bisa Ngendhaleni Pepenginane Mesthi Ayem Uripe. “Dia yang Mampu Mengendalikan Hasratnya Akan Hidup Damai” Sebaik-baiknya keinginan adalah keinginan yang didasarkan pada kesederhanaan. Keinginan yang melampaui kadar sederhana adalah keserakahan. Dan keserakahan niscaya merusak nilai kemanusiaan. Sumangga sesarengan kanthi lambaran andhap-asoripun raos, kula saha Panjenengan sinau mecaki margining gesang anyar ingkang saestu prasaja, kalis saking […]

Wanuh Basa

Supaya Rejekine Sempulur

Ayo tangi, ayo ngluyur, ayo nambah sedulur, supaya rejekine sempulur. “Mari bangun, mari beranjak keluar, mari menambah saudara, agar rejeki mengalir senantiasa.” Mugi-mugi Panjenengan sedaya tansah pinaringan nugraha bregasing raga, warasing jiwa, satemah gangsar anggenipun luru sandhang tuwin boga, ayem tentrem bagya mulya kawontenanipun kulawarga. Pisungsung saking Mbelinger Store, Jl. Kebun Raya 43 Rejowinangun Kotagede […]

Wanuh Basa

Ngelmu Kebatinan

KEBATINAN menika ngelmu sangkan-paran. Kanthi ulah batin, miyak lajering sangkan saha wewadining paran, tamtu manungsa boten badhe katempelan watak ingkang damel tunaning liyan, satemah wenang sinebut sujana ing budi. Lunyu,. lemer, genjah, angrong pasanakan, nyumur gumuling, ambuntut arit, watak cacah nem (6) menika ingkang kedah dipun-awisi. Badhe damel tunaning liyan menawi kula LUNYU: mencla-mencle ora […]

Wanuh Basa

Ngelmu Kanoragan

Kanoragan menika sanes ngelmu pencak, sanes kaprigelan silat. Kanoragan menika saking lingganing tembung “anoraga”, tegesipun andhap-asor; lembah manah. Ceplosipun, kanoragan menika kawruh ngengingi prekawis solahing tangan tuwin suku, ebahing badan, kedheping netra, njinjiting alis, ugi kedaling lathi. Kanoragan menika ngelmu patrap. Kanthi kanoragan menika tiyang saged njumbuhaken prataping dhiri, muna tuwin muni gumantung papan saha […]