Srawung Wayang

Srikandhi: The Real Hero of Mahabharata Epic

Srikandhi adalah salah satu puteri kerajaan Pancala. Konon, adik Drupadi ini tercipta dari api pemujaan. Pada masa lajangnya ia berguru memanah kepada Arjuna, yang kemudian menjadi suaminya. Pada hari ke-sepuluh berlangsungnya perang dahsyat Bharatayuddha, Srikandhi ditahbiskan oleh Kresna sebagai panglima tertinggi pasukan kubu Pandhawa. Di Kurusetra, Srikandhi bertanding dengan kampiun perang tiga generasi, Maharsi Bhisma. […]

Srawung Wayang

Sinau Dadi Kanca sing Preduli

Ora gampang nglakoni urip kaya sing dilakoni dening Semar lan anak-anake. Dudu prekara sing entheng sanggane dadi wong sing kober migatekake butuhe wong liya ing sakiwa-tengene. Semar sing mripate rembes nanging esemane ora nate kecut kuwi gedhe lelabuhane. Dheweke tawan-tawan tangis nganti mbrebes mili luhe, nanging sing keprungu malah swara guyu lega narimane. Tangis dan […]

Srawung Wayang

Terpujilah Kalian yang Tekun Bekerja

Nakula dan Sadewa adalah dua kembar bersaudara, putra dari Prabu Pandhu Dewayana, seorang raja bijak, penguasa Kerajaan Astina generasi ke-empat, dengan istri ke-dua yang bernama Dewi Madrim. Sejak kecil Nakula dan Sadewa sudah menjadi yatim piatu. Keduanya, yang pada masa kecilnya bernama Pinten lan Tangsen ini, kemudian diasuh oleh ibu tirinya, Dewi Kunthi, yang juga […]

Srawung Wayang

Wejangan Hasthabrata

Raden Barata mlebu saka kiwa bablas nengen. Rama lan Laksmana mlebu saka tengen bablas ngiwa. Banjur papagan. Ginem. Rama: Iki kaya Dhimas Barata. Teka tekan alas kene, Dhimas? Barata: Adhuh, Kangmas. Sewu-sewu lepatkula, keparenga paring pangaksama, Kangmas. Mangga kuladherekaken kondur dhateng praja, Kangmas. Rama: Dhimas. Sira iku ratu. Ora prayoga dhedheku ing sangarepku senadyan aku sedulurmu tuwa, Dhimas. […]

Srawung Wayang

Dasamuka Nyolong Sinta

Adegan perang kembang, kidang kencana malih dadi Kala Marica, banjur . Laksmana teka. Rama kaget, banjur nggrahita lamun Sinta mesthi ana ing jroning bebaya, mula enggal ngajak bali ing papan mau. Munggah pathet manyura. Dewi Sinta tancep ing tengah. Wangune semedi. Pathetan. Banjur pocapan. Pocapan Kocapa. Samana Rekyan Dewi Sinta ingkang ijen tanpa rowang nedheng […]

Srawung Wayang

Sarpakenaka Nggonjak Laksmana

Adegan Perang Gagal Pocapan kanggo miwiti adegan perang gagal sumangga kersa. Wosing adegan: wadya raseksa Ngalengka kang tinindhihan Sarpakenaka lan Indrajit papagan karo prajurit bhayangkara pangayome Sinta lan Laksmana. Dadi bandayuda. Prajurit bhayangkara kaseser, Laksmana maju, raseksa bubar mawut ngayom marang Sarpakenaka. Kala Tadhah Sega: Wadhuh, wadhuh, Gusti Ayu. Tiwas kaleresan kepapag Paduka. Sarpakenaka: (sengol) Ana apa? Kala […]

Srawung Wayang

Dasamuka Ngupadi Titisan Widawati

Jejer Pakuwoning Dasamuka ing tepining wana Dhandhaka. Pocapan Sinigeg kang cinarita sanadyan ampak-ampak ing praja Ayodya durung suda. Gantya ingkang kinandha, lah mangkana ta, mapan ing tepining wana Dhandhaka, alas gung kang angayunaken gisiking samodra kidul. Datan ana manungsa lumrah kang wani ngambah alas Dhandhaka, apa maneh calunthangan mbabati kinarya bale griya. Mula yektine ing […]

Srawung Wayang

Rama Mendra Manjing Wana

Adegan Paseban Jaba Rama nimbali panakawan: Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong, banjur ngajak mendra saka praja. Rama: Kakang Semar. Semar: Eh, Pripun, Ndara? Rama: Ayo gegancangan dherekna aku nrabas petenging wengi, Kakang Semar. Petruk: Hla sampeyan niku ajeng tindak pundi? Kok dadak mangkat wengi? Mbok benjing bar subuh, njur mampir sarapan ten sar gedhe… Gareng: Hahaha…, mangkata saiki ya isa […]

Srawung Wayang

Dewi Kekayi Nagih Janji

Adegan Kedhatonan. Limbuk Cangik sowan ngadhep marang Dewi Kekayi kang nedheng ijen ngampet sungkawa. Cangik: Ndara Ayu. Pupur menika namung kenging kangge mimbuhi kasulistyan hlo. sing ireng manis, dipupuri dadi ilang irenge tambah manise. Sing sawo mateng, dipupuri dadi ilang sawone mung kari …., (marang Limbuk) nek mateng digawe saya mateng kuwi dadine apa, Ndhuk? Limbuk: Nek […]

Srawung Wayang

Raden Rama Mboyong Dewi Sinta

Pocapan Praptane sang Anyar Katon anyigeg ingkang samya wawanpangandika. Wiswamitra: Om. Saniskara rahayu. Kulanuwun. Mugi linepatna saking deduka kula marak sowan ing ngarsaning sang Nata. Janaka: Iya, iya, Ki Sanak. Nitik saka aturira, bokmenawa sira iki golonganing wiku-brahmana. Dene peparabira sapa? Wiswamitra: Inggih, mila leres sabda Paduka, Sinuwun. Kula Begawan Wiswamitra. Janaka: Darbe karep apa dene maraksowan ing ngarsaningsun? […]